Personuppgifter och dataskydd i Arboteket AB

Behandling av personuppgifter
Arboteket värnar om att skydda dina uppgifter och personliga integritet. Här nedan beskrivs
de rutiner och steg vi tar för att skydda alla former av personuppgifter som vi hanterar. Med
personuppgifter menas all slags information som kan härledas till en fysisk person som är i
livet.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Arboteket AB med organisationsnummer 556968-2817 och postadress Rystad Bosgård 1,
585 91, Linköping (i denna text refererad till som enbart ”Arboteket”) är
personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Arboteket och som Arboteket i övrigt
behandlar om dig.
Insamling och tillhandahållande av personuppgifter
De personuppgifter som Arboteket behandlar inhämtas direkt från dig i samband med
intresseanmälan avseende offerter, ansökan och/eller tecknande av avtal, ingående av avtal
och genom andra kontakter mellan dig och Arboteket. Detta kan t.ex. vara (men inte
uteslutande) genom telefon, e-post, chatt, ansökningar/offertförfrågan i papper/digital –form,
webbformulär eller verbalt utbyte.
Arboteket kan även komma att spara e-postkorrespondens, brev eller på annat sätt
dokumentera din kommunikation med oss.
Du godkänner genom att skicka
När du kontaktar Arboteket i någon digital form så som t.ex. (men ej bundet till) e-post,
webbformulär eller annan e-tjänst godkänner du (ger samtycke) att Arboteket lagrar dina
uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller
rättas.
Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
Arboteket samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund
eller potentiell kund i samband med att du begär en offert, köp av tjänster eller andra
identitetskrävande aktiviteter/affärer eller om du på annat sätt nyttjar vårat tjänstebibliotek.

1. Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och
telefonnummer.
2. Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
3. Finansiell information som kreditupplysningar.
4. Korrespondens och annan information om kundrelaterade ärenden såsom anteckningar
och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice och/eller andra medarbetare på
Arboteket.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?
Arboteket samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du begär en offert i skriftlig

och/eller digital form, deltar i våra events, är i kontakt med våra kundtjänst och/eller andra
medarbetare på Arboteket. Det kan också ske i mailform, brev eller telefon.
Varför behandlar vi personuppgifter om dig och rättslig grund
Arboteket samlar och in behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i
detta avsnitt.
Förberedelse inför samt för ingående, administration och fullgörande av avtal. Det
huvudsakliga målet med att samla in dina personuppgifter är för att Arboteket ska kunna
uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som av dig
begärts innan eller efter att ett avtal har träffats. Den rättsliga grunden är att sådan
behandling är nödvändig för att fullgöra och administrera avtal i vilket du är part eller för att
vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Att du tillhandahåller dessa
personuppgifter är en förutsättning för att Arboteket skall kunna utföra de uppgifter och avtal
som du ingått/önskar ingå i med Arboteket. Observera att vissa av dina personuppgifter kan
behandlas för flera ändamål.
Exempel på sådan behandling är
1. Behandling av personuppgifter för reklamation - detta ändamål omfattar Arbotekets
aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och
reklamationsärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra stödjande
funktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter och vårda
kundförhållandet.
2. Registrering av uppgifter för att lämna avtals/offert –förslag.
3. Insamling, kontroll och registrering av de uppgifter som behövs för att ingå i avtal
4. Insamling, registrering och administration av de uppgifter som behövs under avtalets
löptid.
5. Hantering av inbetalningar under avtal.
6. Besvarande av frågor via webbformulär, chatt, telefon, e-post eller annan form av
kommunikation.
7. Att fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Arboteket ska kunna uppfylla krav i
lagar, domar eller myndighetsbeslut.  Den rättsliga grunden för sådan behandling är att
uppfylla en rättslig förpliktelse.
Exempel på rättslig förpliktelse är
1. Uppfylla kraven enligt bokföringslagen
2. Ev rapportering till Skatteverket

Lagring och gallring av dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla
ändamålet/avtalet eller vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna
behandlas och så länge som krävs enligt lag, författning eller myndighetsbeslut kräver det.
Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och

kundanalyser samt för produktutveckling under en period om upp till sex månader oberoende
av avtalsförhållande. 
Hur skyddas personuppgifterna och vem kan ta del av dem?
Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifter skyddas och för att åtkomsten till
personuppgifterna begränsas. Oftast säkerställs detta genom behörighetsstyrning i de IT-
system där uppgifterna registreras och lagras. Endast behöriga personer har tillgång till
uppgifterna. Ibland lagras uppgifterna i särskilt skyddade utrymmen, till exempel i låsbara
skåp.
Vilka rättigheter har jag?
 Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter. 

  • Rätten till tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.

  •  Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga.

  •  Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs för
att uppfylla det ändamål för vilket de samlades in.

  •  Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  • Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.
Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av
personuppgifter.
 Det kan finnas bestämmelser i annan lagstiftning som gäller framför
dataskyddslagstiftningen, vilket innebär att vissa rättigheter kring behandling av
personuppgifter inte tillämpas fullt ut.

Kontaktuppgifter:

Vill du ta bort/ ändra uppgifter som arboteket har lagrade kontakta oss på:
Info@arboteket.se
Märk emailet med ”dataskydd”
För mer info gå in på: https://www.datainspektionen.se/